Lên đầu trang
Tin tức hoạt động của Khoa
Thông tin các trang, nhóm mạng xã hội của cựu sinh viên khoa Ngữ văn

Thông tin các trang, nhóm mạng xã hội của cựu sinh viên khoa Ngữ văn

1. Lớp Việt Hán Ngữ Văn 7478  ĐHSP Huế

https://www.facebook.com/L%E1%BB%9Bp-Vi%E1%BB%87t-H%C3%A1n-Ng%E1%BB%AF-V%C4%83n-7478-%C4%90HSP-Hu%E1%BA%BF-417320345458421/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARB5aktNXAhWqkF5qNwnQey3CT0ZwWxpB-VBtPRss_08zGmn_V9S2dnEQMr6peBEErprQyy-V1O3ACuv

2. CỰU SINH VIÊN KHOA NGỮ VĂN TRƯỜNG ĐHSP HUẾ TẠI HÀ TĨNH

https://www.facebook.com/groups/952847354828674/

3. Lớp Ngữ văn Khóa 2000 - 2004, trường ĐHSP Huế

https://www.facebook.com/groups/539445536093092/

4. Lớp Ngữ Văn

https://www.facebook.com/nguvan.lop?fref=search&__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARC51teaJWNBrMv926SrpFEkqCLHbRckMsAs8iv6rLAWKxAr5H8gJQT_t8qc31F9h_Kr0gWXeL3ozZgi

5. Lớp Ngữ Văn ĐHSP Huế - 88-92

https://www.facebook.com/groups/968507283191334/

6. Văn K28A - ĐHSP Huế

https://www.facebook.com/vank28adhsphue/?ref=br_rs

7. VĂN ĐẠI HỌC  SƯ PHẠM HUẾ (  1989 - 1993)

https://www.facebook.com/groups/1173699059411823/?ref=br_rs

8. Văn K22 Đại học sư phạm Huế

https://www.facebook.com/groups/1542042169402760/?ref=br_rs

9. Văn K25 (Khóa 2001-2005) Đại học sư phạm Huế

https://www.facebook.com/groups/323518204460562/?ref=br_rs

10. Văn 21B Đại học sư phạm Huế

https://www.facebook.com/groups/709171565773037/?ref=br_rs

11. NGỮ VĂN (2005 - 2009) - ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾ

https://www.facebook.com/groups/382239528784266/?ref=br_rs

12. Lớp Văn D 2013-2017  ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾ

https://www.facebook.com/groups/382836971843640/?ref=br_rs

13. Văn C Đại học sư phạm Huế (khóa 1997-2001)

https://www.facebook.com/groups/201561866874992/?ref=br_rs

14. 97 Văn A, Đại học Sư phạm Huế khóa 1997- 2001

https://www.facebook.com/groups/1071077532916572/?ref=br_rs

15. Ngữ Văn K27 (Đại học sư phạm Huế tại Nha Trang)

https://www.facebook.com/groups/579277712130010/?ref=br_rs

16. Đồng môn Khoa Văn Đại học Sư Phạm Huế tại Quảng nam-Đà Nẵng

https://www.facebook.com/groups/285673188711926/?ref=br_rs

 


Bài khác