Lên đầu trang
Đào tạo > Đào tạo đại học
CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ KHOA NGỮ VĂN (ngày đăng: 04/21/2016)
Chương trình khung đào tạo trình độ thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu
TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH CỦA CÁC HỌC PHẦN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN SƯ PHẠM NGỮ VĂN HIỆN HÀNH ( TỪ 2015) (ngày đăng: 08/21/2017)
Thông báo tuyển sinh cao học lần 1 năm 2019 (ngày đăng: 12/29/2018)
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGỮ VĂN (ngày đăng: 10/5/2019)
GIÁO DỤC VỀ GIỚI VÀ BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG DẠY HỌC MÔN NGỮ VĂN TRƯỜNG PHỔ THÔNG VIỆT NAM THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT (ngày đăng: 03/19/2020)
Giới và bình đẳng giới là vấn đề có tính toàn cầu. Nhà trường các nước đều quan tâm giáo dục về giới và bình đẳng giới cho học sinh. Báo cáo này tập trung phân tích các nội dung giáo dục về giới và bình đẳng giới trong chương trình, sách giáo khoa môn Ngữ Văn hiện hành của trường phổ thông Việt Nam. Báo cáo cũng phân tích rõ nguyên nhân, các ưu và nhược điểm, hạn chế của chương trình, sách giáo khoa Ngữ văn hiện hành xoay quanh nội dung giáo dục về giới và bình đẳng giới. Từ các kinh nghiệm lồng ghép nội dung giáo dục giới và bình đẳng giới trong sách giáo khoa Ngữ văn hiện hành, các tác giả báo cáo đề xuất các giải pháp để tích hợp các nội dung giáo dục về giới và bình đẳng đẳng giới vào sách giáo khoa Ngữ văn đang được biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông mới được ban hành vào cuối năm 2018.