Lên đầu trang
Nghiên cứu > Phương pháp dạy học
Trở về với văn bản văn học - con đường đổi mới căn bản phương pháp dạy học văn (ngày đăng: 03/27/2016)
Trở về với văn bản văn học - con đường đổi mới căn bản phương pháp dạy học văn
Một nền giáo dục khai phóng (ngày đăng: 03/27/2016)
Một nền giáo dục khai phóng Muốn cho các thành viên trong xã hội có được tinh thần khai phóng thì điều kiện trực tiếp là phải có một nền giáo dục khai phóng. Thời gian gần đây khái niệm “giáo dục khai phóng” được sử dụng nhiều.
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC NGỮ VĂN THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC (ngày đăng: 03/23/2017)
CÁC DẠNG THỨC CỦA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO TRONG DẠY HỌC NGỮ VĂN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (ngày đăng: 05/22/2017)
LÍ THUYẾT KÍ HIỆU HỌC VĂN HÓA VỚI HOẠT ĐỘNG ĐỌC HIỂU VĂN BẢN VĂN HỌC Ở NHÀ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (ngày đăng: 05/27/2017)
CHUYỂN ĐỔI QUAN NIỆM TRONG NGHIÊN CỨU FOLKLORE VÀ NHỮNG ĐỀ XUẤT CHO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VĂN HỌC DÂN GIAN Ở VIỆT NAM (ngày đăng: 06/4/2017)
NĂNG LỰC SÁNG TẠO VÀ VIỆC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SÁNG TẠO CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC LÀM VĂN Ở NHÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG (ngày đăng: 07/3/2017)
VĂN CHƯƠNG - NHỮNG GÓC ĐỘ - NHỮNG CÁCH NHÌN (ngày đăng: 07/16/2017)
RÈN NĂNG LỰC SỬ DỤNG NGÔN NGỮ ĐỐI THOẠI CHO HỌC SINH KHI LÀM BÀI VĂN NGHỊ LUẬN XÃ HỘI (ngày đăng: 10/3/2017)
NHÌN LẠI VĂN HỌC DÂN GIAN TRONG CHƯƠNG TRÌNH PHỔ THÔNG - ĐỊNH HƯỚNG VÀ ĐỀ XUẤT (ngày đăng: 11/22/2017)
TÍCH HỢP VĂN HÓA BẢN ĐỊA TRONG DẠY HỌC VĂN HỌC ĐỊA PHƯƠNG - TRƯỜNG HỢP VĂN HỌC CAO BẰNG (ngày đăng: 12/7/2017)
LÝ THUYẾT BIỂU TƯỢNG - NHỮNG KHẢ DỤNG KHI TIẾP CẬN TÁC PHẨM VĂN HỌC TRONG CHƯƠNG TRÌNH PHỔ THÔNG (ngày đăng: 01/5/2018)
DẠY HỌC ĐỌC HIỂU VĂN THEO TINH THẦN HẬU HIỆN ĐẠI (ngày đăng: 09/19/2018)
MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TƯƠNG TÁC NHẰM TẠO HỨNG THÚ CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRONG DẠY HỌC NGỮ VĂN (ngày đăng: 12/14/2018)
SUY NGHĨ VỀ KHÁI NIỆM “TẦM ĐÓN NHẬN” TRONG DẠY- HỌC VĂN HỌC DÂN GIAN Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG (ngày đăng: 09/19/2019)